Y lọc chất lỏng

Y lọc chất lỏng là Y chuyên dùng để lọc chất lỏng loại bỏ hoàn toàn chất rắn không mong muốn ra khỏi đường ống cần lọc, y lọc có rất nhiều kích thước lọc tùy vào nhu cầu cần lọc cụ thể và hệ thống lọc của khách hàng